Sebastian Chwałek

Prezes Zarządu PGZ S.A.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia MBA. Od 22 stycznia 2018 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie odpowiadał za modernizację SZ RP i sprawował nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego. Od października 2018 r. do stycznia 2020 r. zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Następnie został ponownie mianowany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialnego za modernizację techniczną wojska. Koordynował również na poziomie państwa polskiego – w imieniu ministra obrony narodowej – prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki oraz sprawował w imieniu i z upoważnienia ministra nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego i Departamentem Infrastruktury.

W latach 2015-2018 pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika rządu do spraw repatriacji. Zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.

W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. pełnił funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z wiceprezesem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura – Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.