Regulamin 7. edycji Kongresu 590

§1
Postanowienia Ogólne. Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki organizacji i uczestnictwa w Kongresie 590 pod nazwą „Łączymy Wszystkich” (dalej jako: „Kongres”), przeprowadzanym w formie stacjonarnej.  
 2. Organizatorem Kongresu jest Kongres 590 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3, lok. 1, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693119, REGON 368205642, NIP 524-283-87-55 (dalej jako: „Organizator”).
 3. Dane kontaktowe Organizatora:
 1. siedziba i adres: ul. Flory 3 lok. 1, 00-586 Warszawa,
 2. adres e-mail: biuro@kongres590.pl,
 3. numer telefonu: +48 600 517 856.
 1. Kongres odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2022 r. w Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. Wstęp na teren Kongresu jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego Biletu lub innego dokumentu (w tym identyfikatora) wydanego przez Organizatora.
 2. Użytym w Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenia:
 1. Biletem jest bilet wstępu w formie elektronicznej lub w innej formie wydawanej przez Organizatora uprawniający do udziału w Kongresie. Bilet w zależności od kategorii, może uprawniać Uczestnika do dodatkowych świadczeń. Informacja dotycząca Biletów w formie i ich rodzajów znajduje się m.in. na Stronie Internetowej EVENEA.PL. Organizator przewiduje następujące rodzaje Biletów w formie elektronicznej:
  1. Bilet Standard – w ramach biletu Uczestnik otrzymuje: dostęp do strefy expo w czasie trwania Kongresu, możliwość oglądania wszystkich scen debatowych, dostęp do strefy cateringowej, dostęp do strefy networkingowej.
  2. Bilet VIP – w ramach biletu Uczestnik otrzymuje dostęp do strefy expo w czasie trwania Kongresu 590, miejsca VIP przy wszystkich scenach Kongresu, nielimitowany dostęp do strefy VIP, dostęp do strefy cateringu VIP, dostęp do strefy networkingowej, dedykowana recepcja VIP.
 2. Strona Internetowej EVENEA.PL jest to serwis internetowy prowadzony przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni za pomocą którego wypełnia się Formularz Zgłoszeniowy oraz nabywa Bilet w formie elektronicznej. Kupujący może wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i nabyć Bilet zarówno poprzez rejestrację konta na Stronie Internetowej EVENEA.PL lub bez zakładania dodatkowego konta. 
 3. Formularz Zgłoszeniowy oznacza formularz, za pomocą którego następuje rejestracja do Kongresu i za pośrednictwem, którego dokonuje się zakupu Biletu. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej EVENEA.PL. W Formularzu Zgłoszeniowym podaje się obowiązkowo: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Na Stronie Internetowej EVENEA.PL nie ma możliwości zakupu Biletu bez wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. W Formularzu Zgłoszeniowym można dodatkowo wskazać dane do wystawienia faktury VAT.
 4. Konsumentem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Kupującym jest podmiot wypełniający Formularz Zgłoszeniowy oraz uiszczający opłatę za Bilet. Kupujący może być równocześnie Uczestnikiem. 
 6. Stroną Internetową jest strona www.kongres590.pl, na której znajdują się informacje o Kongresie.
 7. Obiekt jest miejscem, w którym odbędzie się Kongres tj. Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.
 8. Uczestnikiem jest każda osoba (osoba fizyczna), która bierze udział w Kongresie lub przebywa na terenie Obiektu, w tym która posiada Bilet, zapoznała się z Regulaminem i której dane zostały wprowadzone w celu rejestracji w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnikiem jest również osoba, która za zgodą Organizatora może wziąć udział w Kongresie bez posiadanego Biletu i bez wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego w szczególności osoby wskazane przez sponsorów Wydarzenia. 

 

§2
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
 1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub dokonanie zgłoszenia w inny sposób określony przez Organizatora,
 2. akceptacja Regulaminu,
 3. posiadanie opłaconego Biletu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do udziału w Kongresie.
 1. Uczestnik może wziąć udział w Kongresie wyłącznie w przypadku, gdy w dniu odbywania się Kongresu według jego najlepszej wiedzy nie będzie osobą zakażoną COVID-19 i nie będzie miał objawów COVID-19.
 2. Kupujący może wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz nabyć Bilety również dla osób trzecich, pod warunkiem posiadania zgody osób trzecich na podanie ich danych osobowych, w celu zakupu Biletu i wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz posiada zgodę na udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu tych osób oraz zgodę na zaakceptowanie Regulaminu. Kupujący, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy oraz nabył Bilet dla osoby trzeciej zobowiązany jest do przesłania tej osobie trzeciej Regulaminu w wersji elektronicznej. 
 3. Udział w Kongresie jest możliwy wyłącznie dla osób pełnoletnich lub tych, które ukończyły 16. rok życia i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Kongresie, dokonały Rejestracji i posiadają Bilet na Kongres, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Kongresie poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia dokumentu tożsamości lub dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody na udział osoby niepełnoletniej. Jeśli Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu niezwłocznie, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Kongresie do chwili przedstawienia stosownego dokumentu. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić zarówno przed wpuszczeniem na teren Obiektu, jak też przez cały czas trwania Kongresu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do korzystania ze świadczeń dla Uczestników posiadających Bilet VIP poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia Biletu VIP lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń przewidzianych dla Uczestników VIP, o których mowa w §1 ust. 5 pkt 1 ppkt b) Regulaminu.
 6. Godziny, w których odbędzie się Kongres zostaną wskazane w agendzie Kongresu. Przebywanie w Obiekcie poza przedziałem czasowym wynikającym z agendy jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą Organizatora. Agenda będzie udostępniona na Stronie Internetowej.
 7. Organizator po nabyciu przez Kupującego/Uczestnika Biletu VIP zwróci się do niego za pośrednictwem wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym adresu e-mail o przekazanie numeru PESEL Uczestnika. Niepodanie numeru PESEL uniemożliwia skorzystania ze świadczeń VIP wymienionych w §1 ust. 5 pkt 1 ppkt b) Regulaminu – chyba, że Uczestnik nie posiada numeru PESEL w szczególności z uwagi na bycie cudzoziemcem. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do Uczestnika posiadającego zgodę Organizatora na korzystanie ze świadczeń VIP na innej podstawie niż Bilet VIP.

 

§3
Warunki techniczne niezbędne do zakupu Biletu

 1. W procesie nabywania Biletu w tym do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego wymagany jest dostępu do sieci Internet oraz wymagana jest przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (smartfonu, telefonu, tabletu) Kupującego dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem EVENEA.PL. Organizator zaleca Kupującemu korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 2. Na adres e-mail Kupującego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym będą przesyłane informacje lub oświadczenia związane z uczestnictwem w Kongresie. Zmiana adresu wymaga powiadomienia Organizatora na adres e-mail wskazany w §1 ust. 3 pkt b Regulaminu. 

 

§4
Zwrot Biletu

 1. Z uwagi na fakt oznaczenia w Regulaminie terminu przeprowadzenia Kongresu, Kupujący lub Uczestnik będący Konsumentem, który nabył Bilet nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy jego nabycia, zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji Kongresu wyłącznie w formie online, w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Kongresu w formie stacjonarnej. Siłę wyższą stanowią w szczególności zdarzenia przyszłe i niepewne, które znajdują się poza możliwością kontroli Organizatora w szczególności: stany wojenny, stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, pandemii (lub wprowadzenie innego stanu przez właściwe organy państwowe), wprowadzenie obostrzeń i ograniczeń w zakresie organizacji i udziału w konferencji, kongresach spotkaniach przez właściwe organy państwa (dalej jako: „Siła Wyższa”)
 3. W przypadku, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, tj. przeprowadzenia Kongresu w formie online Kupującemu będącemu Konsumentem, który nabył Bilet uprawniający do udziału w Kongresie w formie stacjonarnej, przysługuje: 1) prawo zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy ceny zapłaconej za Bilet, uprawniający do udziału w Kongresie w formie stacjonarnej i ceny Biletu takiej samej kategorii uprawniającego do udziału wyłącznie w formie online; 2) prawo zwrotu Biletu i żądania zwrotu ceny Biletu.
 4. W przypadku, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników niebędących Konsumentami za brak możliwości udziału w Kongresie w formie stacjonarnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Kongresu z powodu wystąpienia Siły Wyższej. 

 

$5
Reklamacje 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub odrębnych umów oraz w granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł Kupujący lub Uczestnik w związku z uczestnictwem w Kongresie lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Kongresie wywołany Siłą Wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Kongresu w przypadku wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej organizację Kongresu, ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Kongresu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach, w zakresie dopuszczalnym prawem i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników/Kupujących wynikające z odwołania lub zmian terminów Kongresu, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.
 3. Odwołanie lub zmiana terminu lub miejsca Kongresu z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi odwołania lub zmiany terminu organizacji Kongresu z przyczyn zależnych od Organizatora. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Kongres nie odbył się z uwagi na zaistnienie Siły Wyższej.
 4. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z Kongresem poniesionych przez Uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.
 5. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Kongresie mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Kongresu lub dnia, w którym Kongres miał się zakończyć, nie później jednak niż 3 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
 6. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Kongresu powinny być kierowane do Organizatora:
 1. na adres e-mail: biuro@kongres590.pl
 2. na adres do korespondencji: ul. Flory 3 lok 1, 00-568 Warszawa.
 1. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W wypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.
 2. W wypadku uzasadnionej reklamacji Organizator zwróci na rzecz Uczestnika/Kupującego poniesione przez niego koszty związane z nabyciem Biletu.
 3. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Uczestnika/Kupującego w korespondencji dotyczącej reklamacji rachunek bankowy. Przy płatności kartą płatniczą/kredytową, zwrot dokonany może zostać jedynie na tę samą kartę.
 4. Uczestnik/Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika/Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

$6
Obowiązki związane z uczestnictwem w Kongresie

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych przez Kupującego lub Uczestnika osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 2. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz służb porządkowych i sanitarnych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Obiektu.
 3. Uczestnik otrzymuje m.in. imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się na terenie Obiektu. Wejście na teren Obiektu w trakcie Kongresu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu identyfikatora przez cały czas pobytu na terenie Obiektu i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora lub służb porządkowych i sanitarnych.
 5. Każdy Uczestnik Kongresu w formie stacjonarnej zobowiązuje się do poddania się badaniu temperatury ciała, zasłaniania ust i nosa na terenie Obiektu, dezynfekcji dłoni oraz do stosowania się do innych wymogów sanitarno-epidemiologicznych jeśli te będą obowiązywać w dniu Kongresu. 
 6. Z uwagi na obostrzenia ogłoszone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej związane z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, Uczestnik jest zobowiązany do stosowania przepisów i wytycznych odpowiednich służb i organów, w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego jeśli będą obowiązywać w dniu Kongresu.
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Kongresie oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnik, biorąc udział w Kongresie, akceptuje powyższe ryzyko. 
 8. Organizator zapewni Uczestnikom podczas ich udziału w Kongresie środki ochrony osobistej.
 9. Rejestrując się na Kongres w formie stacjonarnej, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiednim służbom w szczególności służbom sanitarnym. 
 10. Uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazaną w §6 ust. 11 i 12 Regulaminu procedurą. 
 11. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych przed wejściem na teren Obiektu, Uczestnik powinien nie wstępować na teren Obiektu i stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.
 12. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie trwania Kongresu, Uczestnik powinien niezwłocznie skierować się do wyznaczonego punktu medycznego i postępować zgodnie z przekazanymi zaleceniami lub zgłosić się do osoby legitymującej się imiennym identyfikatorem Kongresu – z napisem ORGANIZATOR.
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas Kongresu.
 14. Każdy Uczestnik Kongresu zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego. 
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia z Kongresu osoby przekazującej nieodpowiednie, wulgarne treści, treści niedozwolone przez prawo lub zasady współżycia społecznego, treści mogące nawiązujące swoją tematyką do płci, wieku, orientacji seksualnej, rasy lub innych tematów mogących powodować uczucie dyskryminacji u innych Uczestników.
 16. W Obiekcie zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 17. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązku zachowania czystości i segregacji odpadów. W szczególności Uczestnik zobowiązany jest do wyrzucania odpadów do przeznaczonych na ten cel koszy lub kontenerów.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika sprzeczne z prawem, z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego działania Organizatorowi, innym Uczestnikom lub podmiotom trzecim.

 

§7
Zakaz wstępu na teren Obiektu. Wydalenie z Obiektu

 1. Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób, mogą one zostać wydalone z Obiektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na Obiekt lub wydalenia z Obiektu osób z gorączką lub innymi objawami mogącymi wskazywać na aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z Obiektu osoby naruszającej Regulamin, bez prawa do powrotu na teren Obiektu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Kongresie, w tym ceny uiszczonej za Bilet.

 

§8
Rejestracja przebiegu Kongresu

 1. Organizator może rejestrować i utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora również w przyszłych latach. 
 2. Przebieg Kongresu może być przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz utrwalany i rejestrowany w dowolnej formie, w tym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmisja Kongresu Online, a następnie rozpowszechniany dla potrzeb udokumentowania, sprawozdania, reklamy oraz promocji Kongresu i Organizatora również w przyszłych latach. 
 3. Nagranie i inne materiały dokumentujące przebieg Kongresu mogą podlegać przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz: elektronicznemu przetwarzaniu, kadrowaniu i kompozycji, a także być zestawiane z innymi nagraniami i materiałami, uzupełnione towarzyszącym komentarzem, cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody Organizatorowi na nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych utrwalanie, transmitowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika dla potrzeb udokumentowania, sprawozdania, reklamy oraz promocji Kongresu i Organizatora w przyszłych latach, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).
 4. Nagrania i inne materiały obrazujące przebieg Kongresu mogą podlegać publikacji przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności rozpowszechnianiu w Internecie (w tym na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp. w ramach profilu lub stron prowadzonych przez Organizatora) oraz transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu, a także być wykorzystywane na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).
 5. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie dźwięku i obrazu) przez Uczestników przebiegu Kongresu za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych bez uprzedniej zgody Organizatora.

 

$9
Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Organizator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także realizacji praw podmiotów danych, poprzez adres e-mail: iod@kongres590.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i celu niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia Kongresu. 
 4. . Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (o ile zostanie on przekazany Organizatorowi) oraz dodatkowo adres firmy/zamieszkania i NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury dla Uczestnika/Kupującego). W przypadku Uczestnika posiadającego Bilet VIP lub Uczestników posiadający zgodę Organizatora na korzystanie ze świadczeń VIP na innej podstawie niż Bilet VIP, przetwarzaniu będzie podlegał również jego numer PESEL. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w postaci wizerunku Uczestnika biorącego udział w Kongresie.  
 5. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są:
 1. art. 6 ust. 1 lit b i lit. c RODO – w celu realizacji zawartej umowy oraz obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania Umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Organizatorem i niemożnością wzięcia udziału w Kongresie,
 2. art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wysyłanie newsletteru (informacji marketingowych),
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, odwołania w każdym momencie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez Organizatora przez czas jej trwania oraz na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z organizacji i udziału Uczestnika w Kongresie. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych i podatkowych przez okres wymagany przepisami prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa, w tym: organom ścigania, organom administracji publicznej.
 4. Organizator ponadto powierza dane osobowe podmiotom, które współdziałają z nim w celu przygotowania i przeprowadzenia Kongresu, m.in. spółce EventLabs Sp. z o.o. prowadzący Stronę Internetową EVENEA.PL oraz innym podmiotom w szczególności w zakresie: wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych, wsparcia prawnego administratora, usług księgowych, prawnych oraz marketingowych, 
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku gdy będzie to niezbędne do osiągnięcia celu zapewni on odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 1. Gdy będzie miało miejsce to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Uczestnika, administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych uczestników Kongresu.
 3. Administrator nie będzie na podstawie profilowania podejmował żadnych zautomatyzowanych i wiążących decyzji wpływających na podmiot danych lub wywołujących skutki prawne.

 

$10
Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa do tytułu i agendy Kongresu, strony www, układu, logo, grafik, zdjęć, plików audio i video o wszelkich innych materiałów wykorzystywanych do promocji Kongresu przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.
 3. Zakazane jest usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Kongresu.

 

§11
Postanowienia końcowe 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Kongresu. 
 2. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Kongresu uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Kongresu – z napisem ORGANIZATOR.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.
 4. Regulamin będzie udostępniony na Stronie Internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie internetowej Organizatora. Zamiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa i obowiązki osób, które stały się Uczestnikami Kongresu przed zmianą niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub jest nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce postanowień Regulaminu, które pozostają sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub nieważne, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.