RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRELEGENTÓW
ORAZ GOŚCI WYDARZEŃ LIVE CHAT

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), działając w imieniu Spółki Kongres590 Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Flory 3 lok. 1; 00-586 Warszawa, informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe, jest Kongres 590 Sp. z o.o., ul. Flory 3 lok. 1, 00-586 Warszawa, NIP: 5242838755, REGON: 368205642, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693119, tel. +48 600 517 856, e-mail: biuro@kongres590.pl, która jest organizatorem Kongresu 590 oraz właścicielem wszelkich praw do Kongresu 590, w tym praw ochronnych do znaków towarowych (dalej jako „Administrator”).

2.Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest mailowo na adres: iod@kongres590.pl lub pisemnie na podany wyżej adres Administratora.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach:

 • związanych z przygotowaniem oraz udziałem w wydarzeniu Live Chat,
 • obsługi administracyjnej oraz informatycznej wydarzenia,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

4. Będziemy przetwarzać przekazane nam przez Panią/Pana dane osobowe tj.: imię i nazwisko, wizerunek oraz głos, nazwę podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje oraz inne przekazane w trakcie trwania wydarzenia Live Chat informacje na swój temat.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) upoważniająca Administratora m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją na portalach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, LinkedIn) i stronie internetowej Kongres 590 sp. z o.o. oraz inne publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w dowolnym miejscu i czasie.

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.  Podczas przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

7.Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • właścicielowi portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy o współpracy w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem tj. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne oraz pomoc prawną,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, poza publikacjami na portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia Kongres 590

Dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, związanych z przygotowywaną kolejną edycją KONGRESU 590, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe, jest:

 • Kongres 590 Sp. z o.o., ul. Flory 3 lok. 1, 00-586 Warszawa, NIP: 5242838755,
  REGON: 368205642, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693119, tel. +48 600 517 856, która jest organizatorem Kongresu 590
  oraz właścicielem wszelkich praw do Kongresu 590, w tym praw ochronnych
  do znaków towarowych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

Jeśli po zapoznaniu się z poniższą informacją będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: biuro@kongres590.pl.

Ponadto we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty e-mail: iod@kongres590.pl.

Skąd mamy Państwa dane? 

Otrzymaliśmy je w postaci wypełnionego przez Państwa formularza zgłoszenia lub formularza zgody na przesyłanie newsletteru, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe wyłącznie w celu przygotowania i organizacji wydarzenia Kongres 590. W ramach tego celu możemy: przesłać Państwu ofertę lub newsletter zawierający bieżące informacje o przygotowaniach do Kongresu i zapewnić jak najlepsze warunki udziału w Kongresie.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO – akceptacja regulaminu (umowy) organizacji i przeprowadzenia wydarzenia,
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wysyłanie newsletteru,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Kongresu 590 Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego RODO), tj.: dostęp do danych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. W każdej chwili możecie Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdy uznacie, że postępujemy niewłaściwie z danymi możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi: 

 • kiedy zauważycie Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
 • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągniecia celów, dla których zostały zebrane, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę̨ na przetwarzanie danych, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania lub zażądać usunięcia danych,
 • kiedy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • możecie żądać ograniczenia przetwarzania, jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych? 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane? 

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu, gdy: ustanie obowiązek prawny ich przetwarzania, zostanie osiągnięty cel dla których zostały zebrane uznacie Państwo lub gdy uznacie, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę lub zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania.

Kto ma dostęp do Państwa danych? 

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i woluntariuszy Kongresu 590 Sp. z o.o., którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Ponadto Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie prawa oraz powierzane partnerom oraz współpracującym z nami przy organizacji Kongresu podmiotom zapewniającym:

 • wysokie bezpieczeństwo systemów IT przetwarzających dane osobowe oraz
 • adekwatne do Państwa potrzeb usługi: hotelowe, cateringowe oraz informacyjne.

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są profilowane i przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym. W sytuacji, kiedy Kongres podejmie decyzję o realizacji tych czynności zostaną Państwo o tym poinformowani.