prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prof. dr hab., pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Członek m.in. Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rządowej Rady Ludnościowej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Zajmuje się m.in. badaniami ludnościowymi (w tym migracyjnymi), rozwojem regionalnym i lokalnym, geografią transportu, elektoralną, estetyką krajobrazu, planowaniem przestrzennym. Autor i współautor ponad 400 prac z tego zakresu, w tym około 30 monografii. Od 2005 r. koordynuje raporty o stanie i zaawansowaniu prac planistycznych w gminach, brał też udział w przygotowaniu m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (2011), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016) oraz Krajowej Polityki Miejskiej (2022), kierował też delimitacją obszarów problemowych w Polsce (2016, 2020).