Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Relacje międzynarodowe
i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej.

Od roku 2003 prowadzi badania naukowe w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych
i Naturalnych Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zajmując się tematyką akumulacji węgla w przez środowisko leśne i glebowe.

Jest autorem lub współautorem 17 artykułów, raportów i opracowań naukowych.

W przeszłości pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st.  Warszawy, zaś wcześniej był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach.

Twórca i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do  Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji.

W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.

W latach 2015 – 2018 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej.

Specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystania zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów Protokołu z Kioto dla rozwoju Polski.

Powołany na Doradcę Prezydenta RP 26 czerwca 2018 roku.