Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
15:45‑16:30 - Scena Idei

Zjednoczeni dla odbudowy Ukrainy

Polityka, bezpieczeństwo

Największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie państwa Trójmorza, jest - analogicznie jak dla większości innych gospodarek - uporanie się ze skutkami gospodarczymi, wywołanymi agresją Rosji na Ukrainę oraz pomoc Ukrainie w odbudowie zarówno jej potencjału gospodarczego jak i ze zniszczeń wojennych.
Ukraina deklaruje chęć szybkiej odbudowy kraju. W związku z wybraniem przez Ukrainę „europejskiej ścieżki”, proces odbudowy powinien być połączony z reformami, które przybliżą gospodarkę ukraińską do standardów unijnych w zakresie polityki klimatycznej, cyfryzacji oraz przestrzegania zasad prawa, w tym tych dotyczących walki z korupcją i dobrego zarządzania, co pomorze w przyszłej integracji z Unią Europejską. Kluczem dla realizacji planu odbudowy jest także poczucie odpowiedzialności Ukrainy za proces i wspólne decydowanie o kierunkach i priorytetach odbudowy. Dla powodzenia procesu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Dla sprawnego wdrażania reform, poza środkami finansowymi, przydatne mogłoby być ustanowienie systemu wymiany dobrych praktyk pomiędzy państwami, które relatywnie niedawno przeszły podobną drogę reform. Państwa Trójmorza jako wiarygodni partnerzy Ukrainy powinny wziąć udział w tym procesie.
Jak szybko przywrócić ukraińskiej gospodarce jej moce produkcyjne? Jaką rolę będą miały w tym procesie inwestycje państwowe i prywatne?

Nagranie z transmisji