Podczas 5. Edycji Kongresu 590 zaproszeni uczestnicy będą debatować nad pięcioma kluczowymi obszarami, istotnymi dla przyszłości Polski: bezpieczeństwem zdrowotnym i ekologią, społeczeństwem, gospodarką, eksportem i ekspansją gospodarczą oraz infrastrukturą. 


Partnerem strategicznym wydarzenia jest PKN ORLEN, koncern którego drogę transformacji do 2030 roku wyznaczają energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia. 


Neutralność emisyjna 


Rozwój nowych obszarów koncernu uwzględnia nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenc-kie. Realizacja strategii ma doprowadzić do 2030 r. do redukcji emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% w obszarze energetyki. Dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów spółki wpisuje się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. Grupa chce przeznaczyć na inwestycje w ciągu najbliższej dekady łącznie 140 mld zł, a około 85 mld zł zaa-lokować w nowe, perspektywiczne obszary związane z energetyką odnawialną i zaawansowaną petro-chemią. 


Energetyka odnawialna i zrównoważony rozwój 


Odnawialne źródła energii i energetyka wspierana mocami gazowymi będą kluczowym obszarem roz-woju Grupy w najbliższej dekadzie. Do 2030 r. koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zain-stalowanych w źródłach odnawialnych – z czego 1,7 GW mają zapewnić morskie farmy wiatrowe, na-tomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. 


Biopaliwa 


Do 2030 r. rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy i integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodoro-wych. W perspektywie najbliższej dekady koncern chce stać się jednym z wiodących producentów bio-paliw w regionie, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii będą kontynuowane prace nad hubami wodorowymi we Włocławku, Trzebini i Płocku. 


Rozbudowa segmentu pozapaliwowego
 


Do 2030 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod polską marką ORLEN będzie działać min. 3,5 tysiąca stacji. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. 


Znaczące inwestycje w B+R 


Koncern w ciągu dekady chce przeznaczyć łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego. 


Cele wyznaczone przez Grupę ORLEN na najbliższą dekadę stanowią modelowy przykład działań w kluczowych obszarach, którym poświęcona jest 5. Edycja Kongresu 590. Będzie o nich mowa podczas zaplanowanych debat. 

Więcej informacji na stronie www