dr inż. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska – PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. Autor i współautor licznych publikacji i wystąpień z zakresu emisji zanieczyszczeń ze źródeł aterogennych.

Jednocześnie jest bardzo zaangażowany w prace związane z gospodarką odpadami w Polsce. Jest członkiem Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz współautorem doniesień naukowych na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny i merytoryczny udział w dyskusjach i wystąpieniach konferencyjnych na ten temat. Jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Prawo i Klimat” oraz współautorem wydawanych cyklicznie raportów w tej dziedzinie.