Arkadiusz Krakowiak

Dyrektor Departamentu Monitorowania Rynków URE

Dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki, odpowiada m.in. za monitorowanie zawieranych transakcji na rynku hurtowym energii elektrycznej i gazu pod kątem zachowań sprzecznych z zasadami rynkowymi, monitorowanie planów inwestycyjnych wytwórców oraz prowadzenie analiz związanych z funkcjonowaniem rynków paliw i energii. Współpracuje także z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2018 r., w latach 2020-2021 był zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE. W latach 1997 – 2017 zatrudniony w Elektrowni Kozienice poczynając od stanowiska specjalisty kończąc na stanowisku Wiceprezesa ds. Handlowych (łącznie ponad 15 lat na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego). W międzyczasie w latach 2010 – 2013 najpierw tworzył a następnie kierował Spółką ELKO Trading sprawując nadzór i koordynując całokształt zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami na potrzeby spółek z GK ENEA.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył także studia podyplomowe z zakresu biznesu (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz zarządzania obrotem energią elektryczną (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Wieloletni członek krajowych organizacji branżowych oraz zespołów eksperckich, w tym przygotowujących zmiany w modelu funkcjonowania rynku energii w Polsce.