Dzień

05 maja

Godzina

14:30 - 15:15

Wyzwania energetyki cieplnej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Polskie ciepłownictwo stoi przed trudnym okresem transformacji. Proces ten został wymuszony zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi, a także stale rosnącym udziałem kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Nadchodzące zmiany będą długotrwałe, ale również bardzo kosztochłonne. Jednak kierunek ten jest konieczny, aby Polska spełniła cele jakie zostały określone w ambitnym projekcie Europejskiego Zielonego Ładu. W jaki sposób energetyka cieplna może przejść proces transformacji w najbardziej efektywny sposób? 


Prelegenci

 • Paweł Stańczyk
  Paweł Stańczyk
  Prezes Zarządu PGNiG Termika

  Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Ostrołęki. Odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Wcześniej pełnił też funkcję zastępcy dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w departamencie strategii i rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim.

  W latach 2016-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, gdzie odpowiadał za wdrożenie pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Skutecznie przeprowadził połączenie spółek OLPP i PERN przy zapewnieniu sprawnej komunikacji ze stroną społeczną w procesie łączenia spółek. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych. Spółka OLPP wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Uzyskała rekordowe obroty na terminalach paliwowych.

  Po fuzji OLPP i PERN pracował w Grupie ORLEN S.A., pełniąc funkcję dyrektora wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec i Litwy. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

  W latach 2018-2020 wiceprezes zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. oraz president of board of directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych.

 • dr Wojciech Burian
  dr Wojciech Burian
  Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Łukasiewicz – IMN, Grupa Badawcza Łukasiewicza – Zrównoważona Gospodarka i Energia

  Studia wyższe, specjalność fizyka ciał stałego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2001r. Stopień doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w 2006r. Obszar działalności naukowo-badawczej: fizyka powierzchni, spektroskopia fotoemisyjna, obliczenia ab-initio, przemiany fazowe i kinetyka procesów wydzieleniowych, obliczenia termodynamiczne, balistyka końcowa, technologie produkcji stali i metali nieżelaznych, metalurgia stopów na bazie Fe i na bazie Cu, stopy nanokrystaliczne, przeróbka termomechaniczna, obróbka cieplna, badania strukturalne, technologie przyrostowe. Doświadczenie w realizacji dużych projektów B+R oraz wdrożeniowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe oraz we współpracy z jednostkami zagranicznymi (20 projektów). Autor i współautor ponad 70 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, 15 referatów prezentowanych na konferencjach międzynarodowych, 36 prac badawczych z dziedziny wytwarzania i przetwórstwa stopów na bazie Fe i stali oraz nanomateriałów, 4 patentów oraz 11 ekspertyz na zamówienie jednostek przemysłowych.

 • Agaton Koziński
  Agaton Koziński
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.