Dzień

05 maja

Godzina

16:30 - 17:15

Unijny Zielony Ład, co oznacza dla biznesu?

Unia Europejska aspiruje, aby kontynent europejski stał się pierwszym neutralnym dla środowiska. Ten cel ma zostać osiągnięty w roku 2050. Jednocześnie Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu, która będzie służyć przekształceniu całej Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Wyzwania, związane z klimatem i ochroną środowiska, mogą stać się nowymi możliwościami we wszystkich obszarach polityki UE. Nowe technologie, optymalizacja procesów, a także zmian postaw konsumenckich będą stwarzały cały szereg możliwości i wyzwań dla biznesu. Wykreowanie nowego, zrównoważonego rynku dla towarów i usług, będących neutralnych dla środowiska, jest wielkim wyzwaniem i jednocześnie największą zmianą postaw wszystkich podmiotów, którego niezbędnym warunkiem będzie sprawiedliwa i prospołeczna transformacja.  


Prelegenci

 • Michał Kurtyka
  Michał Kurtyka
  Minister Klimatu i Środowiska

  Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 r. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.

  Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

  Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”.

  Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

  27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24. Od 2 grudnia 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook), określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego.

 • Wojciech Hann
  Wojciech Hann
  Prezes Zarządu BOŚ S.A.

  Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

  W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

 • Marek Wadowski
  Marek Wadowski
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Tauron Polska Energia S.A.

  Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

  Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

  W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu – dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

  W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu – dyrektora generalnego.

  W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

 • dr hab. Krzysztof Zamasz
  dr hab. Krzysztof Zamasz
  Członek Zarządu Grupa VEOLIA Polska S.A.

  Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek zarządu europejskiego funduszu inwestycyjnego Luma Holding, CEO LuNa Smelter Ltd. – wiodącego producenta cyny w Rwandzie. Obecnie dyrektor handlowy i członek zarządu Grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

 • Grzegorz Zieliński
  Grzegorz Zieliński
  Dyrektor regionalny na Europę Środkową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

  Grzegorz Zieliński kieruje biurem regionalnym EBOR-u w Warszawie oraz nadzoruje operacje Banku w Europie Środkowej i krajach bałtyckich.

  Grzegorz Zieliński, związany wcześniej z firmą doradczą Ernst and Young, rozpoczął pracę w EBOR-ze w 1998 roku. W 2001 roku dołączył jako bankier do zespołu Power and Energy Utilities. Od 2006 był odpowiedzialny za działania Banku w sektorze energetycznym w Polsce, a następnie przejął nadzór nad tym sektorem w regionie Europy Środkowej. W 2014 objął obowiązki Dyrektora na Polskę, które następnie zostały rozszerzone o kraje bałtyckie, a później też o Słowację, Węgry i Słowenię. Obecnie zarządza całością działalności inwestycyjnej i doradczej EBOR-u w siedmiu krajach Europy Środkowej i krajów bałtyckich oraz kieruje pięcioma biurami EBOR-u w tym regionie.

  Grzegorz Zieliński jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii.

 • dr Adam B. Czyżewski
  dr Adam B. Czyżewski
  Główny Ekonomista w PKN ORLEN S.A.

  dr Adam B. Czyżewski jest Głównym Ekonomista w PKN ORLEN S.A. od listopada 2007 roku. Zajmuje się badaniem przemian strukturalnych globalnego sektora energii pod wpływem długookresowych polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Swoje przemyślenia publikuje na blogu www.ffbk.pl. Wcześniej kierował badaniami makroekonomicznymi i prognozowaniem inflacji w Narodowym Banku Polskim (2001-2007), był makro-ekonomistą w Banku Światowym (1995-2000) oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk. Studiował ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Stanford University.

Możliwość komentowania jest wyłączona.