Dzień

05 maja

Godzina

10:00 - 10:45

Patriotyzm Gospodarczy: jak plany inwestycyjne Spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego?

Megainwestycje, fuzje i przejęcia są jednym z ważnych działań jakie podejmują kluczowe SSP w Polsce. Działania takie mają istotne znaczenie w bieżącej polityce gospodarczej. Jednak ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski będzie ciągła modernizacja i poszukiwanie nowych rynków zbytu. W jaki stopniu i w jakich obszarach SSP planują działania w obszarze nowych technologii i poszukiwania nowych rynków zbytu? Czy współdziałanie z mniejszymi podmiotami i organizacjami przedsiębiorców mogą stworzyć ekosystem kreujący rozwój całych branż? 


Prelegenci

 • Jacek Sasin
  Jacek Sasin
  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

  Urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historycznym UW. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

  Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierując Departamentem Orzecznictwa. Od 2004 do 2006 roku był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 roku objął urząd I wicewojewody, a w lutym 2007 roku wojewody mazowieckiego.

  Od grudnia 2007 roku współpracował ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim – na początku, jako jego doradca. W listopadzie 2009 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki pełnił do lipca 2010 roku. W tym samym roku w wyborach samorządowych został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

  W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat posła na Sejm VII Kadencji. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych.

  W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku uzyskał mandat posła na Sejm VIII Kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

  9 stycznia 2018 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Sekretarza Rady Ministrów.

  4 czerwca 2019 roku został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. 15 listopada został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych.

 • Marek Suski
  Marek Suski
  Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

  Współtworzył Porozumienie Centrum, następnie Prawo i Sprawiedliwość. Kandydował bezskutecznie na posła z ramienia PC w 1991 i w 1993. Z listy PiS był wybierany na posła w wyborach 2001 i 2005. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (od 3 listopada 2005 jako jej przewodniczący), Komisji Skarbu Państwa, a także w komisjach nadzwyczajnych. W 2006 został honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu radomskim 29 497 głosów. W 2008 prezydium Sejmu usunęło go z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w związku z dyscyplinarnym ukaraniem przez Komisję Etyki Poselskiej za jedną z wypowiedzi z trybuny sejmowej. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 17 251 głosów. W 2015 został ponownie wybrany do Sejm u, otrzymując 36 542 głosy22 lipca 2016 został wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Amber Gold.19 grudnia 2017 premier Mateusz Morawiecki powołał go na szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu w KPRM. Zastąpił na tej funkcji Elżbietę Witek. W wyborach w 2019 uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 69 141 głosów. W listopadzie 2019 Marek Suski został wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zakończył w związku z tym pełnienie funkcji rządowej.W 2021 został przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia i członkiem utworzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego Rady Doradców Politycznych.

 • Wojciech Dąbrowski
  Wojciech Dąbrowski
  Prezes Zarządu PGE S.A.

  Wojciech Dąbrowski pełni funkcję prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od 20 lutego 2020 r. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową w ramach Grupy Kapitałowej PGE S.A. W 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

 • Małgorzata Sadurska
  Małgorzata Sadurska
  Członek Zarządów PZU S.A. / PZU Życie S.A.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z University of Minnesota w Minneapolis w USA. W ramach prowadzonego przez amerykański uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu. Jest też absolwentką The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

  W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bacassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest członkiem Rad Nadzorczych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

  Do 2017 roku jako szef Kancelarii Prezydenta RP była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej. W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. Opiniowała zmiany w przepisach z zakresu kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz ochrony konkurencji i konsumentów. W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie.

 • dr Andrzej Niewiński
  dr Andrzej Niewiński
  Prezes Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

  Ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kilkanaście lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał stopień doktora. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dr Andrzej Niewiński to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach, w tym także przedsiębiorstwach z branży chemicznej, specjalizujący się m.in. w zarządzaniu finansami i produkcją, strategiach finansowych. Pracował jako CEO w ZM Agryf Sp. z o. o., Okechamp S.A., Drewpol Sp. z o. o. oraz jako CFO w Z.Ch. „Police” S.A. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Drewpol Sp. z o. o.

 • Paweł Strączyński
  Paweł Strączyński
  Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

  Od lutego 2020 r. do końca marca 2021 r. pełnił funkcję
  Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W okresie od listopada 2018 r. do lutego 2020 r. był Wiceprezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. był członkiem zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a w okresie od maja 2016 r. do września 2017 r. piastował funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.
  Od lipca 2014 r. do maja 2016 r. był Członkiem Zarządu ds. Finansowych Polskiej Grupy Biogazowej S.A.
  Od lutego 2010 r. do grudnia 2012 r. zajmował stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Administracyjno-Finansowego w spółce PROTEKTOR S.A. W latach 2005-2010 piastował stanowisko Dyrektora Finansowego i Prokurenta w Grupie Steinpol, a od grudnia 2002 r. do lipca 2005 r. był Głównym Księgowym
  w ASP Polska sp. z o.o.

 • Jarosław Wróbel
  Jarosław Wróbel
  Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Inwestycji i Innowacji

  Na Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończył studia z ekonomii (1985–1990) oraz studium doktoranckie (1995–1998). Ponadto ukończył także studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego
  w energetyce (1998) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 2011 uzyskał dyplom Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a w 2013 – certyfikat Post-MBA
  w zakresie strategicznego zarządzania finansami (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

  Od 1992 związany z energetyką. W okresie 1993–1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin”, gdzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji oraz przygotowanie
  i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce.

  Od 2002 zatrudniony na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W latach 2003–2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia platformy wspomagającej obsługę procesów
  z wykorzystaniem systemów klasy: ERP i CIS (ang. Customer Information System). Był także prezesem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (2016–2018), w której w 2020 został przewodniczącym rady nadzorczej. Pod jego kierownictwem PSG opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian
  dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa.
  W okresie 2018–2020 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki Orlen Południe.
  Był współtwórcą oraz sponsorem programu budowy w Orlen Południe biorafinerii, na bazie Rafinerii
  w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen[2].

  W latach 2020–2021 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. W ramach PGNiG odpowiadał m.in. za krajowy program produkcji
  i dystrybucji biometanu oraz projekt fuzji PKN Orlen z GK PGNiG po stronie PGNiG. 28 października 2020 Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa zarządu Jarosławowi Wróblowi, do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki. 12 listopada 2020 przestał pełnić obowiązki pełniącego obowiązki prezesa PGNiG, pozostając na stanowisku wiceprezesa spółki. Od 2 marca 2021 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji.

 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak
  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak
  Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana

Możliwość komentowania jest wyłączona.