Maciej Brzozowski

Vice President of the Management Board of the Bank in charge of the Analyzes, Business and Enterprise Banking and Affluent Client Area

Maciej Brzozowski has been working in the banking sector since the beginning of his professional career. Until 24 March 2022 he has been a member of the Management Board of Alior Bank responsible for managing market, liquidity and operational risk, supervising, among others, the Alior Bank's credit policy for retail and business clients as well as the area of debt collection and restructuring. He chaired and was a member of the relevant committees in this regard. He also took part in many business and optimization projects implemented in the area of the entire Alior Bank.

He started his career in 1996 at PKO Bank Polski S.A., then he was associated with Kredyt Bank. In the years 2017 -2020, he has dealt with the issues of risk and stability of the financial system at the National Bank of Poland as deputy director of the Financial Stability Department. His responsibilities also included cooperation with the European Systemic Risk Board in the area of systemic risk. At the NBP he was also involved in the topics concerning macroprudential instruments and was also responsible for analyzing new solutions in the CRD IV/CRR package regarding regulations of banks' operations, imposing capital buffers and prudential requirements for credit institutions.

Since 2008 to 2012 he held managerial functions in the Risk Assessment Department and the Inspection Department in the Polish Financial Supervision Authority Office, where he was responsible, among others, for the area of banking regulations and validation of advanced credit risk models for calculating banks' capital requirements. Since 1999 he was involved in sales and risk area at Kredyt Bank, where he worked inter alia in the Credit Risk Department and Risk Management Department. He also coordinated the optimization of business processes in the organization. He participated in works related to building models determining the risk of default for corporate entities and calculating capital requirements. A graduate of the Faculty of Management at the University of Warsaw. He holds the title of Master of Business Administration Management Training Center at this university. He lectured on the basics of financial risk at the Social College of Entrepreneurship and Management in Łódź.
Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w PKO Banku Polskim S.A., potem związany był z Kredyt Bankiem. W latach 2017-2020 w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego. Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego. W NBP zajmował się także zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, odpowiadał również za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych.

Od 2008 do 2012 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar regulacji bankowych oraz walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków. Od 1999 roku zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i ryzyka w Kredyt Banku, gdzie m.in. pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Koordynował również optymalizację procesów biznesowych w organizacji. Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.