Podkarpacka Dolina Wodorowa pierwszą w Polsce 

Transformacja sektora energetycznego i transportowego jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla Polski. Celem działań jest ograniczenie emisji CO2 w procesach przemysłowych i transporcie, ale również obecna sytuacja geopolityczna znacznie podniosła świadomość społeczeństwa dotyczącą kosztów w obszarze energetyki, jakie niesie za sobą zależność gospodarcza od innych krajów. Pomóc mają w tym technologie i systemy wodorowe. Tym samym wodór ma szansę stać się realną alternatywą dla paliw kopalnych. Główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, a także kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia określa „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Wyznacza ona kierunki w dążeniu do budowy nowej gałęzi gospodarki opartej na wodorze.To wyzwanie zainicjowało powstanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej – pierwszego w Polsce stowarzyszenia firm oraz instytucji naukowych i badawczych, które wspólnie będą rozwijać technologię produkcji i dystrybucji wodoru. 

Stowarzyszenie dysponuje już pełną zdolnością prawną i organizacyjną do realizacji celów statutowych. Zidentyfikowane zostały trzy główne obszary zainteresowań Podkarpackiej Doliny Wodorowej, tj.: transport (w tym transport publiczny, motoryzacja lądowa oraz lotnictwo), energetyka (zastosowanie wodoru w energetyce cieplnej oraz wytwarzaniu energii elektrycznej) oraz przemysł i gospodarka komunalna. 

Gotowy jest już miejski autobus Autosan napędzany wodorem, który powstał na Podkarpaciu – w Sanoku. Jesteśmy regionem o tradycjach lotniczych, a naszą inteligentną specjalizacją jest lotnictwo i kosmonautyka. Politechnika Rzeszowska prowadzi badania nad wodorem i jego zastosowaniem w silnikach lotniczych, dlatego uważamy, że skojarzenie transportu z wodorem jest bardzo ważne – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych. 

Dotychczasowe inicjatywy oraz plany rozwoju spotykają się z poparciem i zainteresowaniem administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki oraz przemysłu i biznesu. Wyjątkową okolicznością sprzyjającą rozwojowi gospodarki wodorowej w Województwie Podkarpackim jest jednoczesna przychylność i współpraca wszystkich wymienionych wyżej środowisk. Już w obecnym stadium rozwoju, Podkarpacka Dolina Wodorowa została bardzo dobrze oceniona przez przedstawicieli Clean Hydrogen Partnership – partnerstwa publiczno-prywatnego przy Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego m. in. za dystrybucję środków finansowych na rozwój technologii i gospodarek wodorowych.  

Samorządy muszą stwarzać warunki do rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu wodoru. Z pomocą przychodzą nam chociażby Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, gdzie przewidziane są środki na finansowanie takich nowoczesnych technologiizauważa marszałek Ortyl. 

Przedstawiciele Podkarpackiej Doliny Wodorowej czynnie uczestniczą w licznych spotkaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych dotyczących możliwości pozyskiwania interesujących programów badawczo-rozwojowych, strumieni finansowania oraz nawiązania partnerstw międzynarodowych. Zwraca się uwagę, iż rozwój gospodarki wodorowej jest wspierany szczególnie na poziomie ogólnoeuropejskim, co powoduje, iż Podkarpacka Dolina Wodorowa ma przed sobą perspektywę nie tylko działalności lokalnej i krajowej, ale również międzynarodowej o szerokim znaczeniu gospodarczym. Dotychczasowe spotkania oraz pozyskane opinie pozwalają uznać, iż Podkarpacka Dolina Wodorowa jest obecnie jedną z  wiodących inicjatyw wodorowych w naszej części Europy. Jest też przykładem dla innych tego typu klastrów, które powstają w Polsce. Zgodnie ze „Strategią Wodorową UE” z 2020 roku, polskie doliny wodorowe mają być elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.